Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

Oddział Lubin
ul. M.Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin


Zarejestrowane pod Nr KRS 0000591675

w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP  6922510089
REGON 363238045

S
ekretarz Oddziału

Urszula Karst
tel.  +48 76 74  82 545
e-mail:  urszula.karst@kghm.pl


Konto
Bank Zachodni WBK S.A. I/O Lubin,
Nr 42 1090 2082 0000 0005 4600 0184